PRIVACY
VERKLARING | MANA

LAST UPDATED: 01/07/2023

Privacyverklaring | MANA

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 Februari 2023.

Dit is de privacyverklaring van de website www.join-mana.com en de mobiele applicatie (hierna: app) van MANA, een handelsnaam van Human Energy Factory B.V. (hierna: MANA). Doordat je gebruik maakt van onze website en/of applicatie, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is voor MANA van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze Privacyverklaring In Het Kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor Welke Doeleinden Gebruiken Wij Jouw Persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website en/of app verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met MANA. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring. 

Inschrijving Voor Deelname

Op onze website kun je jezelf inschrijven als je gebruik wilt gaan maken van onze app. Het inschrijven op de website is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze app en daarmee onze dienstverlening, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geboorte datum
 • Geslacht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na de inschrijving. 

Aanmaken Van Een Account

Je kunt een account aanmaken in de app zodra je bent uitgekozen om deel te nemen. Het registreren en het aanmaken van de account is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van app en daarmee onze dienstverlening, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Lengte 
 • Gewicht
 • Foto

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je gebruik maakt van onze dienst of tot maximaal twee jaar na inactiviteit. Na twee jaar inactiviteit gaan wij er namelijk vanuit dat je geen gebruik meer maakt van onze dienst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Contact

Wanneer je het online contactformulier invult, een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Deze verwerking is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. 

Commerciële Berichtgeving

MANA verstuurt je commerciële berichtgeving, in de vorm van digitale nieuwsbrieven. Via de website kun je je aanmelden voor onze commerciële berichtgeving. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.  

Wanneer Kunnen We Jouw Persoonsgegevens Delen Met Derden?

MANA deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven

Om die dienstverlening te verlenen kan MANA jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). MANA doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Beveiliging Van Jouw Persoonsgegevens

MANA neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social Media Buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

Welke Privacyrechten Heb Je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via [E-MAILADRES].  

Wijzigingen In Deze Privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht Indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Human Energy Factory B.V. t.h.o.d.n. MANA

Parallelweg Oost 21

5555 XA Valkenswaard

E-mailadres: [E-MAILADRES]

Telefoonnummer: [TELEFOONNUMMER]

KvK-nummer: 80944396

Please Enter Email or Access Code

Select Language