ALGEMENE VOORWAARDEN

LAST UPDATED: 01/02/2023

Algemene voorwaarden | MANA

Voor het gebruik van de Diensten van MANA gelden onderstaande algemene voorwaarden. 

De Diensten wordt aangeboden door MANA, een handelsnaam van Human Energy Factory B.V., gevestigd aan de Parallelweg Oost 21 te (5555XA) Valkenswaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80944396 (hierna: “MANA”).

Artikel 1: Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, hebben telkens (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis die daaraan is toegekend. 

  1. Account: het persoonlijke account dat door MANA aan Klant ter beschikking wordt gesteld met als doel de afgenomen Diensten te kunnen gebruiken, en -ingeval Klant een Bedrijf is- eventuele additionele door MANA of Bedrijf gecreëerde (sub)accounts voor Eindgebruikers, indien en voor zover overeengekomen in de Overeenkomst. 

  2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

  3. Bedrijf: de natuurlijke en/of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee MANA de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van de levering van de Diensten.

  4. Consument: de natuurlijke persoon waarmee MANA de Overeenkomst heeft gesloten en die gebruik maakt van de Diensten.

  5. Diensten: de diensten die MANA ten behoeve van Klant levert op grond van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend het ter beschikking stellen van de mobiele MANA-applicatie ten behoeve van het verbeteren van de levensstijl en welzijn van Klant en Eindgebruiker(s), zoals nader omschreven in artikel 4.

  6. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door MANA ten behoeve van Bedrijf geleverde Diensten gebruikt, zoals de medewerker(s) van Bedrijf.

  7. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

  8. Klant: de persoon waarmee MANA de Overeenkomst heeft gesloten. De klant kan een Consument of Bedrijf zijn.

  9. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan MANA vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

  10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

  11. Overeenkomst: overeenkomst tussen MANA en Klant op grond waarvan MANA de Diensten zal leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

  12. Partij(en): Klant en MANA tezamen of afzonderlijk.

  13. Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Onder schriftelijk vallen naast beschreven papier ook e-mail, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.

  14. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan Partijen het vertrouwelijk karakter in redelijkheid hadden moeten kennen gezien de aard of inhoud van de informatie. 

  15. Website: de website van MANA, [hyperlink], en eventuele andere (sub-)domeinen.

Artikel 2: Overeenkomst: Toepasselijkheid En Totstandkoming

   1. Consument kan zich via de Website inschrijven voor de afname van de Diensten van MANA. Na inschrijving via de Website en indien de Consument vervolgens door MANA wordt geselecteerd, ontvangt Consument een e-mail. In de e-mail staat een code om in te kunnen loggen bij de Diensten, het persoonlijke Account te activeren in de mobiele applicatie van MANA en het registratieproces te voltooien.

   2. De Overeenkomst met Consument komt tot stand op het moment dat de inschrijving op de Website door Consument is voltooid en Consument door MANA is geselecteerd. Indien Klant een Bedrijf is, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod van MANA Schriftelijk door Bedrijf wordt aanvaard. Het registratieproces zoals omschreven in artikel 2.1 is dan niet van toepassing.

   3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder aanbiedingen van MANA, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van MANA en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

   4. Alle aanbiedingen van MANA aan Bedrijf zijn vrijblijvend en geldig tot de op de aanbieding vermelde datum. MANA is niet verplicht om een aanvaarding van Bedrijf na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien MANA daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard. 

   5. Als de aanvaarding door Bedrijf (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is MANA daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MANA expliciet anders aangeeft. 

Artikel 3: Uitvoering Van De Overeenkomst

   1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal MANA zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst. Door MANA aan Bedrijf bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

   2. Klant zal aan MANA alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant alle informatie verstrekken waarvan MANA aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de levering van de Diensten.

   3. MANA zal zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken van Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. MANA heeft het recht kosten te rekenen voor het uitvoeren van een dergelijk verzoek. Als een verzoek van Klant niet kan worden ingewilligd, zal MANA gemotiveerd aangeven waarom.

   4. MANA heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant indien dat vooraf is overeengekomen. 

Artikel 4: De Diensten

  1. De Diensten bestaan onder andere uit het ter beschikking stellen en onderhouden van de mobiele MANA-applicatie ten behoeve van het verbeteren van de levensstijl en welzijn van Klant en Eindgebruiker(s). Binnen de applicatie zijn er drie onderdelen waar Klant en de Eindgebruiker(s) diens levensstijl op kunnen verbeteren: (1)voeding, (2) training en (3) mindset. Voorts biedt MANA binnen de Diensten een community aan, waar gebruikers van de MANA-applicatie onder meer ervaringen kunnen uitwisselen. Voor nadere informatie over de Diensten kan Klant de Website raadplegen.

  2. Bij het gebruik van de Diensten kunnen er vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten dienen ervoor om de behoefte van Klant en/of Eindgebruiker in kaart te brengen en een verbeteringsplan voor te stellen. De vragenlijsten stellen geen diagnose. Raadpleeg voor een diagnose een gekwalificeerde arts, psycholoog of psychotherapeut. 

  3. MANA kan geen garanties geven ten aanzien van de resultaten bij het volgen van een via de Diensten geadviseerd (trainings- en/of voedings- en/of mindset-) verbeteringsplan. Dit is immers mede afhankelijk van de (correcte) uitvoering van het plan door Klant of Eindgebruiker. Hier kan MANA geen invloed op uitoefenen. 

  4. De Diensten zijn niet bedoeld als (ondersteuning bij de) geneeskundige behandeling. MANA behandelt niet en tussen Klant/Eindgebruiker en MANA komt derhalve geen behandelovereenkomst tot stand. Klant en Eindgebruiker(s) dienen zich ervan bewust te zijn dat eventuele adviezen, die via de Diensten aan Klant en/of Eindgebruiker(s) worden gecommuniceerd, altijd afgewogen moeten worden naar de specifieke situatie van Klant en/of Eindgebruiker en slechts als richtlijnen te dienen opgevat. Klant en Eindgebruiker dienen zich ervan bewust te zijn dat voor een behandeling een specialist zoals een arts, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog of psychotherapeut geraadpleegd moet worden. 

  5. Een deel van de door Klant verschuldigde maandelijkse vergoeding wordt door MANA omgezet in zogeheten “MANA-points”. Een deel van deze MANA-points kunnen door Klant worden terugverdiend, bijvoorbeeld door het behalen van een bepaalde trainingsfrequentie. Met de MANA-points kan Klant dan bijvoorbeeld extra functionaliteiten in de Diensten activeren. Klant is ermee akkoord dat een deel van de MANA-points door MANA wordt ingezet ten behoeve van een collectief goed doel, welke wordt geselecteerd door de community op basis van de door MANA aangedragen goede doelen, en niet vrij door Klant binnen de Diensten kan worden besteed. Binnen het Account kan de verdeling van de MANA-points en het actuele MANA-points saldo worden ingezien.

  6. Het gebruiksrecht de Diensten wordt verleend op “as-is” basis. Dit betekent dat Klant de functionaliteiten van de Diensten accepteert zoals het is en dat Klant zelf volledig verantwoordelijk is en blijft voor het gebruik van de Diensten. MANA kan niet garanderen dat de Diensten geschikt zijn voor het door Klant of Eindgebruiker(s) beoogde doel. 

  7. Klant kan een verzoek indienen tot aanvullende diensten. Indien Klant verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en zal MANA een aanbod doen. MANA zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Klant.

Artikel 5: Registratie En Account

  1. Na inschrijving op de Website en indien de Consument vervolgens door MANA wordt geselecteerd, ontvangt Consument een code om het Account te activeren. Consument kan dan met het Account inloggen om gebruik te maken van de Diensten. 

  2. Indien Klant een Bedrijf is, geldt in plaats van artikel 5.1 het bepaalde in dit artikel 5.2. MANA en Bedrijf zullen in de Overeenkomst overeenkomen hoe het Account aan Bedrijf door MANA ter beschikking wordt gesteld dan wel hoe Bedrijf een (administrator)Account kan aanmaken en -voor zover overeengekomen- hoe eventuele (sub)Accounts voor Eindgebruikers kunnen worden gecreëerd. MANA en Bedrijf kunnen in de Overeenkomst een bepaald aantal uit te geven Accounts overeenkomen.

  3. Het gebruik van Accounts door Klant valt onder de verantwoordelijkheid en is voor rekening en risico van Klant. MANA mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Klant gebeurt.

  4. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere personen. Klant moeten de logingegevens geheim te houden. 

  5. Klant is zich ervan bewust dat verlies van de logingegevens kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot de Diensten. Klant zal de logingegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde personen. In het bijzonder dient Klant het wachtwoord strikt geheim te houden. 

  6. In geval van een vermoeden van misbruik van de Diensten, dient Klant MANA onverwijld op de hoogte te stellen en dient Klant de logingegevens te wijzigen.

Artikel 6: Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of om inbreuk te maken op de rechten van derden. 

 2. Het is daarnaast verboden de Diensten op een wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het overmatig vaak doen van aanroepen van de Diensten.

 3. Indien MANA constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Klant of zijn Eindgebruiker(s) bovengenoemde of wettelijke bepalingen overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Klant waarschuwen en de gelegenheid geven om op te klacht te reageren. Indien de klacht gegrond is, mag MANA zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Naar oordeel van MANA kan MANA in urgente of ernstige gevallen zonder waarschuwing ingrijpen.

 4. MANA is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is MANA gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant of de betreffende Eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Klant of de Eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:

 • het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;

 • de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;

 • het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en

 • de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren. 

 1. 6.5. MANA kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Bedrijf verhalen. Bedrijf vrijwaart MANA van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels. 
 2. 6.6. In afwijking van artikel 6.5, geldt indien Klant een Consument is dit artikel 6.6. Consument vrijwaart MANA tegen aanspraken van derden voor vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op MANA zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik van de Diensten door Consument en/of niet-nakoming door Consument van diens verplichtingen onder de Overeenkomst. MANA is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Consument lijdt door een ingrijpen van MANA in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de bijdragen niet in strijd zijn met Nederlands recht.

Artikel 7: Ondersteuning

 1. MANA zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Klant en zijn Eindgebruikers met betrekking tot vragen over het gebruik en beheer van de Diensten, alsmede technische problemen die verband houden met de Diensten.

 2. De ondersteuning zoals omschreven in het vorige lid wordt aangeboden via [telefoonnummer] tijdens Kantooruren. MANA streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Artikel 8: Klachtenprocedure

 1. MANA neemt klachten en meldingen ten aanzien van de Diensten uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan deze Algemene Voorwaarden staan vermeld. De melder krijgt een ontvangstbevestiging van de klacht.

 2. Op klachten over de Diensten zal MANA zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren. Raadpleeg voor meer informatie de klachtenprocedure op de Website.

Artikel 9: Beschikbaarheid En Onderhoud

 1. MANA streeft ernaar de Diensten zoveel mogelijk online te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.

 2. MANA heeft het recht de Diensten of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.

 3. Als naar het oordeel van MANA gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van MANA of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware, heeft MANA het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid.

 4. MANA mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit(en) van de Diensten aanpassen, mits en voor zover dit er niet toe leidt dat er sprake is van een wezenlijke andere Dienst. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist MANA zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. 

Artikel 10: Beveiliging En Privacy

 1. MANA zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Klant. 

 2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden er door MANA persoonsgegevens van Consument en Eindgebruiker(s) verwerkt, waarbij MANA is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring via [hyperlink] voor meer informatie. 

 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden er door MANA ten behoeve van Bedrijf persoonsgegevens verwerkt, waarbij Bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken is en MANA als verwerker. Partijen zullen een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 4. Bedrijf garandeert dat iedere eventuele verstrekking van (persoons)gegevens aan MANA rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten en eventuele Materialen die op grond van de Overeenkomst door MANA worden geleverd berusten bij MANA of diens licentiegevers. 

 2. Klant krijgt van MANA de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten en eventuele Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins Schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.

 3. Klant is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 4. Alle informatie die door of namens Klant wordt ingevoerd in de Diensten blijft eigendom van Klant. MANA krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht op deze informatie om de Overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Diensten mogelijk te maken. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen.

 5. Klant kan feedback aan MANA leveren om de Diensten te verbeteren. MANA krijgt van Klant een eeuwigdurend gebruiksrecht op deze feedback om de Diensten te verbeteren. 

 6. MANA kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien MANA dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Klant niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

 7. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Dienst te verwijderen.

Artikel 12: Geheimhouding 

 1. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ten uitvoering van de Overeenkomst. 

 3. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen Vertrouwelijke Informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming. 

Artikel 13: Vergoeding En Betalingsvoorwaarden

 1. Voor het gebruik van de Diensten is Klant een maandelijkse vergoeding verschuldigd, het een en ander zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst. MANA zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Bedrijf bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op. 

 2. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

 3. Alle door MANA genoemde prijzen ten opzichte van Bedrijf zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Ten opzichte van Consument hanteert MANA de prijzen inclusief btw.

 4. De artikelen 13.5 tot en met 13.10 zijn uitsluitend van toepassing indien Klant een Bedrijf is.

 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Bedrijf in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. MANA heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. MANA is niet aansprakelijk voor schade die Bedrijf hierdoor lijdt.

 6. Bij een niet-tijdige betaling is Bedrijf, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

 7. Alle vorderingen van MANA zijn direct opeisbaar indien Bedrijf failliet wordt verklaard, Bedrijf surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Bedrijf worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

 8. MANA mag de overeengekomen prijzen op ieder moment aanpassen op basis van gewijzigde tarieven van toeleveranciers van MANA die naar rato aan Bedrijf worden doorberekend.

 9. MANA is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van januari ten opzichte van januari van het voorgaande jaar.

 10. In de gevallen zoals omschreven in de vorige twee leden van dit artikel heeft Bedrijf niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Voor andere prijswijzigingen geldt de procedure uit artikel artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid En Overmacht

 1. Dit artikel 14 is uitsluitend van toepassing indien Klant een Bedrijf is.

 2. De aansprakelijkheid van MANA voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van MANA in een voorkomend geval ter zake uitkeert, en indien die niet tot uitkering overgaat tot het bedrag (exclusief btw) dat Bedrijf op grond van de Overeenkomst heeft betaald gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

 3. MANA is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, bestaande uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

 • redelijke en aantoonbare kosten die Bedrijf heeft moeten maken om MANA ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan MANA toegerekend kan worden;

 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

 • redelijke en aantoonbare kosten die Bedrijf heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Bedrijf aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade;

 • redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien MANA na aanmaning van Bedrijf niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.

 1. 14.4. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van (1) opzet of bewuste roekeloosheid van het management/de bedrijfsleiding van MANA, of (2) dood of lichamelijk letsel. 

 2. 14.5.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Bedrijf de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking Schriftelijk bij MANA meldt.

 3. 14.6.MANA kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. MANA is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 4. 14.7. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin MANA door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

 5. 14.8.Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door MANA zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

 6. 14.9.Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten. Dit betekent kortgezegd dat Partijen bij ontbinding van de Overeenkomst de tot dat moment door Partijen ontvangen prestaties niet ongedaan hoeven te maken. Er bestaat dan bijvoorbeeld geen verplichting voor Bedrijf om geleverde Diensten terug te geven aan MANA.

Artikel 15: Duur En Einde

  1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst met Consument aangegaan voor een onbepaalde periode. De Overeenkomst kan door Consument te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging geschiedt door het beëindigen van het Account. 

  2. De artikelen 15.3 tot en met 15.8 zijn uitsluitend van toepassing indien Klant een Bedrijf is.

  3. De Overeenkomst met Bedrijf wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de Overeenkomst.

  4. Als de duur van de Overeenkomst niet in de Overeenkomst wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

  5. De Overeenkomst kan door beide Partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst en tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. Bij het uitblijven van een dergelijke Schriftelijke opzegging door Bedrijf, wordt de Overeenkomst na de initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van één (1) jaar.

  6. MANA mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien:

   • Bedrijf in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst, of

   • Bedrijf failliet wordt verklaard, of

   • Bedrijf surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, of

   • de activiteiten van Bedrijf worden beëindigd, of diens onderneming wordt geliquideerd.

  7. Verplichtingen die naar hun aard na afloop van de Overeenkomst dienen te blijven te bestaan, waaronder de verplichting tot geheimhouding, blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
  8.  Bij beëindiging, om welke reden dan ook, is MANA gerechtigd om per direct de toegang tot Diensten te beëindigen dan wel op te heffen. 

Artikel 16: Wijzigen Overeenkomst

 1. MANA heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. MANA zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding per e-mail aankondigen bij Klant.

 2. Als Klant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Klant binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna MANA de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als MANA besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Klant de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

 3. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Bedrijf de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen. Voor Consument geldt de procedure uit het tweede lid van dit artikel.

 4. De in artikel lid 2 en lid 3 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door MANA worden doorgevoerd, zonder dat Klant de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 17: Overige bepalingen

  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht voor Consument anders voorschrijft.

  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar MANA gevestigd is. 

  3. MANA is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die MANA of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt. 

  4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 18: Contactgegevens

   1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Human Energy Factory B.V. t.h.o.d.n. MANA

Parallelweg Oost 21

5555XA Valkenswaard
info@join-mana.com

Please Enter Email or Access Code

Select Language